انجام کلیه امور مشاوره ای واجرایی در زمینه ی کشاورزی وعلوم زیستی

Tag: گیاه

تنش های محیطی, کاشت گیاهان زراعی

بررسی برخی شاخص‌های فیزیولوژیک در همیاری همولوگ و هترولوگ بین ارقام گندم (Triticum aestivum L.) با باکتری آزوسپیریلوم برازیلنس

چکیده

یکی از راه کارهای بهبود کمیت و کیفیت محصول گندم استفاده از سویه های همولوگ باکتری Azosprillum brasilense با گندم می باشد. برای تعیین سویه‌ همولوگ (وجود رابطه ارگانیک بین دو عضو و یا اندام)، بررسی معیارهای رویشی و شاخص‌های دفاعی ضروری است. در این مطالعه از ترکیب شش رقم گندم بومی ایران به نام های امید، سرداری، روشن، شعله، طبسی و شاه پسند با دو سویه Sp7 و Sp245 از باکتری آزوسپیریلوم برازیلنس با غلظتCFU ml-1 107جهت معرفی یک سیستم همیار همولوگ استفاده گردید. نمونه‌های گیاهی ده روزه برداشت شده و شاخص هایی نظیر وزن خشک، حداکثر طول بخش هوایی، طول ریشه، تعداد ریشه و انشعابات آن ، پروتئین، پرولین، فعالیت آنزیم های فنیل‌آلانین آمونیالیاز و تیروزین آمونیالیاز اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهد که میانگین شاخص های اندازه گیری شده در اثر تلقیح گندم با سویه هایSp7 و Sp245 باکتری آزوسپیریلوم برازیلنس افزایش یافت و تمام شاخص های اندازه گیری شده در Sp245 نسبت به Sp7 بیشتر بود به استثنای پرولین که برای هر دو سویه کاهش یافت. بهترین ترکیب سیستم همیاری در روشن-Sp245 ملاحظه شد که میانگین شاخص های اندازه گیری شده در آن چندین برابر سایر ترکیبات همیاری بین رقم-سویه بود.

کلیدواژه‌ها

Evaluation of some physiological parameters in homologous and heterologous association between wheat cultivars (Triticum aestivum L.) and Azospirillum brasilense

One way to improve the quantity and quality of wheat production is to use homologous bacterial strains of Azosprillum brasilense. To determine homologous strains, evaluation of growth parameters and defence indexes is essential. This study was conducted to determine a homologous association system using combination of six cultivars of wheat native to Iran named Omid, Sardari, Roshan, Shoaleh, Tabasi and Shahpasand with two bacterial strains (Sp7and Sp245) of A. brasilense with 107 CFU ml-1. The plant samples of 10 days-old were obtained for growth and biochemical analysis. The results show that the average measured indexes such as dry weight, maximum shoot length, root length, number of roots and their branches, protein, Tyrosine ammonia lyase and Phenylalanin ammonia lyase activities were increased due to inoculation of wheat with Sp7 and Sp245 except for prolin. All measured indexes were higher in Sp245 compared to Sp7. The best combination was Roshan-Sp245 associated system with several folds higher in average values as compared to other combinations.

  • Azosprillum brasilense 
  • Homologous 
  • Phenylalanine ammonia lyase
  • Physiological parameters
  • Triticum aestivum L
  • Tyrosine ammonia lyase
تنش های محیطی, تنش های محیطی

THE EFFECT OF PHYSICO-CHEMICAL VARIATIONS ON PHYTOPLANKTON STATUS IN THE MARGIN OF CHOGHAKHOR WETLAND, IRAN

Abstract. Many human activities in the margin of Choghakhor wetland, (Iran) causes evaluation of the
phytoplankton status in relation to the physico-chemical parameters in different seasons of 2011 in 5
marginal stations of the wetland. Water samples prepared in triplicate and temperature, pH, dissolved
oxygen, nitrate and phosphate concentration were measured using APHA methods. The phytoplankton
identified, counted and Shannon diversity index (Hʹ). Phytoplankton community included 59 genera, 43
families and 6 divisions, among which Bacillariophyta was the most common (46.6%) followed by
Chlorophyta (32.0%), Cyanophyta (13.3%), Dinophyta (4.4%), Euglenophyta (3.0%) and Chrysophyta
(0.8%). Phytoplankton density, nitrate, and phosphate concentration were different in different stations
and seasons (P < 0.05). The highest density was recorded for Nitzschia followed by Cosmarium,
Microcystis, Peridinium, Euglenaria and Dinobryon. Also, Microcystis density was maximum in station 5
[S5]. There were significant correlations between the phytoplankton density and nitrate concentration
(r = 0.6, P < 0.01), Chlorophyta and phosphate concentration (r = 0.3, P < 0.01), Cyanophyta and
phosphate concentration (r = 0.2, P < 0.05). Although wetland water was still clean (Hʹ > 3), high density
of Nitzschia and Microcystis as eutrophication bio-indicators showed starting of eutrophication.
Microcystis as the most abundant genus of Cyanophyta must be seriously controlled to avoid blooms in
the wetland.
Keywords: phytoplankton composition, physico-chemical parameters, Choghakhor wetland, nitrate,
phosphate

Download PDF http://www.aloki.hu/pdf/1702_51735192.pdf

error: محتویات قابل کپی نیستند!