تنش های محیطی, کاشت گیاهان زراعی

بررسی برخی شاخص‌های فیزیولوژیک در همیاری همولوگ و هترولوگ بین ارقام گندم (Triticum aestivum L.) با باکتری آزوسپیریلوم برازیلنس

چکیده

یکی از راه کارهای بهبود کمیت و کیفیت محصول گندم استفاده از سویه های همولوگ باکتری Azosprillum brasilense با گندم می باشد. برای تعیین سویه‌ همولوگ (وجود رابطه ارگانیک بین دو عضو و یا اندام)، بررسی معیارهای رویشی و شاخص‌های دفاعی ضروری است. در این مطالعه از ترکیب شش رقم گندم بومی ایران به نام های امید، سرداری، روشن، شعله، طبسی و شاه پسند با دو سویه Sp7 و Sp245 از باکتری آزوسپیریلوم برازیلنس با غلظتCFU ml-1 107جهت معرفی یک سیستم همیار همولوگ استفاده گردید. نمونه‌های گیاهی ده روزه برداشت شده و شاخص هایی نظیر وزن خشک، حداکثر طول بخش هوایی، طول ریشه، تعداد ریشه و انشعابات آن ، پروتئین، پرولین، فعالیت آنزیم های فنیل‌آلانین آمونیالیاز و تیروزین آمونیالیاز اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهد که میانگین شاخص های اندازه گیری شده در اثر تلقیح گندم با سویه هایSp7 و Sp245 باکتری آزوسپیریلوم برازیلنس افزایش یافت و تمام شاخص های اندازه گیری شده در Sp245 نسبت به Sp7 بیشتر بود به استثنای پرولین که برای هر دو سویه کاهش یافت. بهترین ترکیب سیستم همیاری در روشن-Sp245 ملاحظه شد که میانگین شاخص های اندازه گیری شده در آن چندین برابر سایر ترکیبات همیاری بین رقم-سویه بود.

کلیدواژه‌ها

Evaluation of some physiological parameters in homologous and heterologous association between wheat cultivars (Triticum aestivum L.) and Azospirillum brasilense

One way to improve the quantity and quality of wheat production is to use homologous bacterial strains of Azosprillum brasilense. To determine homologous strains, evaluation of growth parameters and defence indexes is essential. This study was conducted to determine a homologous association system using combination of six cultivars of wheat native to Iran named Omid, Sardari, Roshan, Shoaleh, Tabasi and Shahpasand with two bacterial strains (Sp7and Sp245) of A. brasilense with 107 CFU ml-1. The plant samples of 10 days-old were obtained for growth and biochemical analysis. The results show that the average measured indexes such as dry weight, maximum shoot length, root length, number of roots and their branches, protein, Tyrosine ammonia lyase and Phenylalanin ammonia lyase activities were increased due to inoculation of wheat with Sp7 and Sp245 except for prolin. All measured indexes were higher in Sp245 compared to Sp7. The best combination was Roshan-Sp245 associated system with several folds higher in average values as compared to other combinations.

  • Azosprillum brasilense 
  • Homologous 
  • Phenylalanine ammonia lyase
  • Physiological parameters
  • Triticum aestivum L
  • Tyrosine ammonia lyase