انجام کلیه امور مشاوره ای واجرایی در زمینه ی کشاورزی وعلوم زیستی

تنش های محیطی

تنش های محیطی, تنش های محیطی

THE EFFECT OF PHYSICO-CHEMICAL VARIATIONS ON PHYTOPLANKTON STATUS IN THE MARGIN OF CHOGHAKHOR WETLAND, IRAN

Abstract. Many human activities in the margin of Choghakhor wetland, (Iran) causes evaluation of the
phytoplankton status in relation to the physico-chemical parameters in different seasons of 2011 in 5
marginal stations of the wetland. Water samples prepared in triplicate and temperature, pH, dissolved
oxygen, nitrate and phosphate concentration were measured using APHA methods. The phytoplankton
identified, counted and Shannon diversity index (Hʹ). Phytoplankton community included 59 genera, 43
families and 6 divisions, among which Bacillariophyta was the most common (46.6%) followed by
Chlorophyta (32.0%), Cyanophyta (13.3%), Dinophyta (4.4%), Euglenophyta (3.0%) and Chrysophyta
(0.8%). Phytoplankton density, nitrate, and phosphate concentration were different in different stations
and seasons (P < 0.05). The highest density was recorded for Nitzschia followed by Cosmarium,
Microcystis, Peridinium, Euglenaria and Dinobryon. Also, Microcystis density was maximum in station 5
[S5]. There were significant correlations between the phytoplankton density and nitrate concentration
(r = 0.6, P < 0.01), Chlorophyta and phosphate concentration (r = 0.3, P < 0.01), Cyanophyta and
phosphate concentration (r = 0.2, P < 0.05). Although wetland water was still clean (Hʹ > 3), high density
of Nitzschia and Microcystis as eutrophication bio-indicators showed starting of eutrophication.
Microcystis as the most abundant genus of Cyanophyta must be seriously controlled to avoid blooms in
the wetland.
Keywords: phytoplankton composition, physico-chemical parameters, Choghakhor wetland, nitrate,
phosphate

Download PDF http://www.aloki.hu/pdf/1702_51735192.pdf

تنش های محیطی, تنش های محیطی, کشت گیاهان دارویی, کشت گیاهان دارویی

اثر تنش شوری بر رشد رویشی و فعالیت آنزیم¬های آنتی اکسیدانی و دفاعی در گیاه زنجبیل (Zingiber officinale Roscoe)

مقدمه و هدف: گیاه زنجبیل با نام علمیZingiber officinale Roscoe.  متعلق به خانواده زنجبیل(Zingiberaceae) می‌باشد که علاوه بر ارزش غذایی در صنایع داروسازی نیز کاربرد وسیعی دارد. به دلیل قرارگیری کشور ایران در مناطق شور، شوری یکی از مشکلات اساسی در کشت گونه­های گیاهی بومی و نیز غیربومی نظیر زنجبیل می باشد و از آن جا که تنش شوری سبب فعال شدن سیستم  آنتی اکسیدانی و دفاعی در  گیاهان می­باشد. لذا در پژوهش حاضر اثر سطوح مختلف تنش شوری بر روی خاصیت آنتی اکسیدانتی گیاه زنجبیل مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق: این تحقیق در یک طرح بلوک‌های تصادفی در سه تکرار انجام شد که تیمار شوری در 4 سطح با استفاده از کلرور سدیم در محلول غذایی هوگلند در سطوح شوری 2 (شاهد)، 4، 6 و 8  دسی زیمنس بر متر در یک دوره 14 روزه برروی گیاهان یک‌ماهه اعمال گردید. نتایج و بحث: نتایج این مطالعه نشان داد که گیاه زنجبیل دارای تحمل متوسط نسبت به نمک NaCl  بوده و افزایش شوری سبب کاهش غلظت کلروفیل a، b، نسبت کلروفیل a/b و کلروفیل کل شده و در نتیجه کاهش رشد و تجمع ماده خشک را به دنبال داشت. علی­رغم اثر مضر شوری بر رشد رویشی زنجبیل شوری 4 dsm-1 سبب افزایش فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی نظیر کاتالاز و دفاعی نظیر (Phenylalanine) Ammonia Lyase PAL و TAL (Tyrosine Ammonia Lyase) نسبت به شاهد گردید ولی شوری های 6 و 8 dsm-1 سبب کاهش فعالیت این آنزیم­ها شد. توصیه کاربردی/ صنعتی: با توجه به نتایج تحقیق به نظر می­رسد که با کشت گیاه در شوری­های 2 و 4 dsm-1 بتوان از خواص آنتی اکسیدانی و دفاعی آن در صنایع غذایی، داروسازی و عطر سازی بیشتر بهره جست. احتمالاً کشت این گیاه جهت بهره­برداری از ریزوم در شرایط کنترل شده گل­خانه­ای و فراهم نمودن شرایط فیزیولوژیکی مناسب  نیز امکان پذیر می باشد.

کلمات کلیدی:

تنش شوری زنجبیل رشد رویشی آنزیم های آنتی اکسیدان

 

Effect of salinity on vegetative growth, antioxidant and defensive enzymes in ginger (Zingber officinale Roscoe.)

Abstract

Background & Aim: Ginger is common named Zingber officinale Roscoe. belongs to Zingiberaceae family which extensively used to pharmaceutic industries in addition to food industries uses. Dut to Iran is located at world saline lands, salinity is a main problem to native and nonnative plant species cultivation such as ginger and because in plants salinity induces antioxidative and defensive systems, therefor the effect of salinity on ginger was considered in this research. Experimental: This plan was done in a random block design with three replications. Salt treatment was done at four levels by using NaCl in hogland nutrient solution in different salinity levels: 2 (control), 4, 6 and 8 dsm-1 for 14 days when the palnt was one month. Results & Discussion: Our results revealed that ginger has a moderately salt tolerance, because only 6 and 8 dsm-1 caused reduction in chlorophyll a, b and chlorophyll content and a/b ratio and consequently growth and dry mater accumulation. In spite of negative effect of salinity on ginger vegetative growth, antioxidant and defensive enzymes activity such as catalase, PAL and TAL was increased at 4 dsm-1 as compared with control but these enzymes activity was decrease at 6 and 8 dsm-1.

Keywords: Zingber officinale Roscoe., Saline stress, Antioxidant Growth

Download PDFhttp://jhd.iaushk.ac.ir/article_633297.html

error: محتویات قابل کپی نیستند!