انجام کلیه امور مشاوره ای واجرایی در زمینه ی کشاورزی وعلوم زیستی

آخرین اخبار و مقالات

تنش های محیطی

THE ROLE OF DREB2 GENE IN DROUGHT TOLERANCE OF COMMON WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L.) ASSOCIATED WITH AZOSPIRILLUM BRASILENSE

THE ROLE OF DREB2 GENE IN DROUGHT TOLERANCE OF COMMON WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L.) ASSOCIATED WITH AZOSPIRILLUM BRASILENSE

 

Abstract

Dehydration causes loss of wheat (Triticum aestivum L.) yield. Inoculation of wheat with
Azospirillum brasilense improves its tolerance to drought. Although up-regulation of DREB2 gene has
increased drought tolerance of wheat, less information exists about DREB2 expression under inoculation
with A. brasilense. In this study, the physiological responses of different pairs of six wheat cultivars with
A. brasilense Sp7 and Sp245 strains were evaluated to drought and the tolerant (Roshan-Sp245), sensitive
(Shahpasand-Sp7), moderately tolerant (Roshan-Sp7) and moderately sensitive pairs (Shahpasand-Sp245)
were selected. Afterward, in the second experiment, DREB2 expression of the selected pairs was
evaluated under inoculation and/or dehydration (ψ w = -90 MPa) at 0, 120 and 360 minutes. At 120 min,
DREB2 expression was more in the tolerant and moderately tolerant pairs than others and also higher in
inoculated and/or dehydration conditions. Root’s DREB2 was up-regulated almost 700-fold in the tolerant
and moderately tolerant pairs under dehydration. In contrast, in the sensitive cv., DREB2 expression did
not change due to dehydration or inoculation. This could be the effect of compatibility or homology of
A. brasilense strains and wheat cultivars which affected DREB2 expression. Therefore, DREB2
expression had a significant effect on increased drought tolerance in tolerant and moderately tolerant
pairs.
Keywords: wheat, Azospirillum brasilense, Sp7, Sp245, drought tolerance, DREB2 gene, dehydration

 

Download PDF

تنش های محیطی, کاشت گیاهان زراعی

بررسی برخی شاخص‌های فیزیولوژیک در همیاری همولوگ و هترولوگ بین ارقام گندم (Triticum aestivum L.) با باکتری آزوسپیریلوم برازیلنس

چکیده

یکی از راه کارهای بهبود کمیت و کیفیت محصول گندم استفاده از سویه های همولوگ باکتری Azosprillum brasilense با گندم می باشد. برای تعیین سویه‌ همولوگ (وجود رابطه ارگانیک بین دو عضو و یا اندام)، بررسی معیارهای رویشی و شاخص‌های دفاعی ضروری است. در این مطالعه از ترکیب شش رقم گندم بومی ایران به نام های امید، سرداری، روشن، شعله، طبسی و شاه پسند با دو سویه Sp7 و Sp245 از باکتری آزوسپیریلوم برازیلنس با غلظتCFU ml-1 107جهت معرفی یک سیستم همیار همولوگ استفاده گردید. نمونه‌های گیاهی ده روزه برداشت شده و شاخص هایی نظیر وزن خشک، حداکثر طول بخش هوایی، طول ریشه، تعداد ریشه و انشعابات آن ، پروتئین، پرولین، فعالیت آنزیم های فنیل‌آلانین آمونیالیاز و تیروزین آمونیالیاز اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهد که میانگین شاخص های اندازه گیری شده در اثر تلقیح گندم با سویه هایSp7 و Sp245 باکتری آزوسپیریلوم برازیلنس افزایش یافت و تمام شاخص های اندازه گیری شده در Sp245 نسبت به Sp7 بیشتر بود به استثنای پرولین که برای هر دو سویه کاهش یافت. بهترین ترکیب سیستم همیاری در روشن-Sp245 ملاحظه شد که میانگین شاخص های اندازه گیری شده در آن چندین برابر سایر ترکیبات همیاری بین رقم-سویه بود.

کلیدواژه‌ها

Evaluation of some physiological parameters in homologous and heterologous association between wheat cultivars (Triticum aestivum L.) and Azospirillum brasilense

One way to improve the quantity and quality of wheat production is to use homologous bacterial strains of Azosprillum brasilense. To determine homologous strains, evaluation of growth parameters and defence indexes is essential. This study was conducted to determine a homologous association system using combination of six cultivars of wheat native to Iran named Omid, Sardari, Roshan, Shoaleh, Tabasi and Shahpasand with two bacterial strains (Sp7and Sp245) of A. brasilense with 107 CFU ml-1. The plant samples of 10 days-old were obtained for growth and biochemical analysis. The results show that the average measured indexes such as dry weight, maximum shoot length, root length, number of roots and their branches, protein, Tyrosine ammonia lyase and Phenylalanin ammonia lyase activities were increased due to inoculation of wheat with Sp7 and Sp245 except for prolin. All measured indexes were higher in Sp245 compared to Sp7. The best combination was Roshan-Sp245 associated system with several folds higher in average values as compared to other combinations.

  • Azosprillum brasilense 
  • Homologous 
  • Phenylalanine ammonia lyase
  • Physiological parameters
  • Triticum aestivum L
  • Tyrosine ammonia lyase
تنش های محیطی, تنش های محیطی

THE EFFECT OF PHYSICO-CHEMICAL VARIATIONS ON PHYTOPLANKTON STATUS IN THE MARGIN OF CHOGHAKHOR WETLAND, IRAN

Abstract. Many human activities in the margin of Choghakhor wetland, (Iran) causes evaluation of the
phytoplankton status in relation to the physico-chemical parameters in different seasons of 2011 in 5
marginal stations of the wetland. Water samples prepared in triplicate and temperature, pH, dissolved
oxygen, nitrate and phosphate concentration were measured using APHA methods. The phytoplankton
identified, counted and Shannon diversity index (Hʹ). Phytoplankton community included 59 genera, 43
families and 6 divisions, among which Bacillariophyta was the most common (46.6%) followed by
Chlorophyta (32.0%), Cyanophyta (13.3%), Dinophyta (4.4%), Euglenophyta (3.0%) and Chrysophyta
(0.8%). Phytoplankton density, nitrate, and phosphate concentration were different in different stations
and seasons (P < 0.05). The highest density was recorded for Nitzschia followed by Cosmarium,
Microcystis, Peridinium, Euglenaria and Dinobryon. Also, Microcystis density was maximum in station 5
[S5]. There were significant correlations between the phytoplankton density and nitrate concentration
(r = 0.6, P < 0.01), Chlorophyta and phosphate concentration (r = 0.3, P < 0.01), Cyanophyta and
phosphate concentration (r = 0.2, P < 0.05). Although wetland water was still clean (Hʹ > 3), high density
of Nitzschia and Microcystis as eutrophication bio-indicators showed starting of eutrophication.
Microcystis as the most abundant genus of Cyanophyta must be seriously controlled to avoid blooms in
the wetland.
Keywords: phytoplankton composition, physico-chemical parameters, Choghakhor wetland, nitrate,
phosphate

Download PDF http://www.aloki.hu/pdf/1702_51735192.pdf

تنش های محیطی, تنش های محیطی, کشت گیاهان دارویی, کشت گیاهان دارویی

اثر تنش شوری بر رشد رویشی و فعالیت آنزیم¬های آنتی اکسیدانی و دفاعی در گیاه زنجبیل (Zingiber officinale Roscoe)

مقدمه و هدف: گیاه زنجبیل با نام علمیZingiber officinale Roscoe.  متعلق به خانواده زنجبیل(Zingiberaceae) می‌باشد که علاوه بر ارزش غذایی در صنایع داروسازی نیز کاربرد وسیعی دارد. به دلیل قرارگیری کشور ایران در مناطق شور، شوری یکی از مشکلات اساسی در کشت گونه­های گیاهی بومی و نیز غیربومی نظیر زنجبیل می باشد و از آن جا که تنش شوری سبب فعال شدن سیستم  آنتی اکسیدانی و دفاعی در  گیاهان می­باشد. لذا در پژوهش حاضر اثر سطوح مختلف تنش شوری بر روی خاصیت آنتی اکسیدانتی گیاه زنجبیل مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق: این تحقیق در یک طرح بلوک‌های تصادفی در سه تکرار انجام شد که تیمار شوری در 4 سطح با استفاده از کلرور سدیم در محلول غذایی هوگلند در سطوح شوری 2 (شاهد)، 4، 6 و 8  دسی زیمنس بر متر در یک دوره 14 روزه برروی گیاهان یک‌ماهه اعمال گردید. نتایج و بحث: نتایج این مطالعه نشان داد که گیاه زنجبیل دارای تحمل متوسط نسبت به نمک NaCl  بوده و افزایش شوری سبب کاهش غلظت کلروفیل a، b، نسبت کلروفیل a/b و کلروفیل کل شده و در نتیجه کاهش رشد و تجمع ماده خشک را به دنبال داشت. علی­رغم اثر مضر شوری بر رشد رویشی زنجبیل شوری 4 dsm-1 سبب افزایش فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی نظیر کاتالاز و دفاعی نظیر (Phenylalanine) Ammonia Lyase PAL و TAL (Tyrosine Ammonia Lyase) نسبت به شاهد گردید ولی شوری های 6 و 8 dsm-1 سبب کاهش فعالیت این آنزیم­ها شد. توصیه کاربردی/ صنعتی: با توجه به نتایج تحقیق به نظر می­رسد که با کشت گیاه در شوری­های 2 و 4 dsm-1 بتوان از خواص آنتی اکسیدانی و دفاعی آن در صنایع غذایی، داروسازی و عطر سازی بیشتر بهره جست. احتمالاً کشت این گیاه جهت بهره­برداری از ریزوم در شرایط کنترل شده گل­خانه­ای و فراهم نمودن شرایط فیزیولوژیکی مناسب  نیز امکان پذیر می باشد.

کلمات کلیدی:

تنش شوری زنجبیل رشد رویشی آنزیم های آنتی اکسیدان

 

Effect of salinity on vegetative growth, antioxidant and defensive enzymes in ginger (Zingber officinale Roscoe.)

Abstract

Background & Aim: Ginger is common named Zingber officinale Roscoe. belongs to Zingiberaceae family which extensively used to pharmaceutic industries in addition to food industries uses. Dut to Iran is located at world saline lands, salinity is a main problem to native and nonnative plant species cultivation such as ginger and because in plants salinity induces antioxidative and defensive systems, therefor the effect of salinity on ginger was considered in this research. Experimental: This plan was done in a random block design with three replications. Salt treatment was done at four levels by using NaCl in hogland nutrient solution in different salinity levels: 2 (control), 4, 6 and 8 dsm-1 for 14 days when the palnt was one month. Results & Discussion: Our results revealed that ginger has a moderately salt tolerance, because only 6 and 8 dsm-1 caused reduction in chlorophyll a, b and chlorophyll content and a/b ratio and consequently growth and dry mater accumulation. In spite of negative effect of salinity on ginger vegetative growth, antioxidant and defensive enzymes activity such as catalase, PAL and TAL was increased at 4 dsm-1 as compared with control but these enzymes activity was decrease at 6 and 8 dsm-1.

Keywords: Zingber officinale Roscoe., Saline stress, Antioxidant Growth

Download PDFhttp://jhd.iaushk.ac.ir/article_633297.html

تنش های محیطی

معرفی شغل پرورش گل وگیاه

معرفی شغل پرورش گل وگیاه

معرفی شغل پرورش گل وگیاه

پرورش گل و گیاه یکی از زیباترین کارهایی است که علاقمندان بسیاری هم دارند. خیلی از افراد دوست دارند که در خانه یا آپارتمانشان گل و گیاه موردعلاقه شان را پرورش دهند اما روش درست آن را نمی دانند.به همین بهانه شرکت همیار کشت قصد دارد در این مقاله شمارا باشغل کشت گل وگباه و نکاتی مهم در پرورش گل وگیاه بگوید. با ماهمراه باشید.
در عصر دود و ماشین و کارخانه‌های بزرگی که در آن روزبه‌روز تعداد درخت‌ها کم و کمتر می‌شوند، داشتن شغلی که با گل و گیاه و درختچه‌ها سروکار دارد، نعمت بزرگی به‌حساب می‌آید. اگر شما از آن دسته آدم‌هایی هستید که از کار کردن با گیاه لذت می‌برید و احتمالاً در مناطقی زندگی می‌کنید که برای پرورش گل مناسب است، می‌توانید جدی‌تر به این شغل فکر کنید. «فرزاد ربیع نژاد» جوان ۲۶‌ساله‌ای است که مثل پدر وارد کار پرورش گل و گیاه شده است. آقای ربیع نژاد هرچند چهار سال است که به‌صورت جدی وارد این کار شده، سال‌ها از نزدیک با گل‌وگیاه سروکار داشته است و حالا تجربیاتش را با ما در میان می‌گذارد.

معرفی شغل:
تعریف شغل: یکی از شاخه های علم کشاورزی است که به پرورش ، تکثیر واصلاح نژادگل وگیاهان تزئینی می پردازد.
اهمیت وضرورت شغل :
اهمیت این شغل بر آن است که باعث خودکفایی ومنبع درآمدی برای کشور ازطریق صادرات گل وایجاد فضای مناسب ومطلوب درمنازل ومحلهای اداری وزیباسازی شهرها می شود.
مدارک تحصیلی لازم برای احراز شغل چیست؟
کارشناسی کشاورزی ( مهندسی باغبانی یا زراعت واصلاح نباتات )اما باداشتن دیپلم کشاورزی هم می توان به این شغل پرداخت.
ویژگیهای شخصیتی برای پرداختن به این شغل:
قبول مسئولیت ، توانایی کاردرشرایط دشوار ، توانایی رهبری ومدیریت ومطلوب بودن رفتاروبرخورد مناسب.
محل هایی که میتوانید در آنجا مشغول کار شوید.
برای مثال شغل گیاهان دارویی:
گیاهان دارویی : آموزش بورس . آموزش بورس
میتوان گفت پرورش گیاهان دارویی بسیار سودمند است .
زیرا در عصر کنونی مردم به علت داشتن ضرر دارو ها رو به طب سنتی آورده اند و اساس طب سنتی گیاهان دارویی است.
گیاهان دارویی برای درمان بسیار بیماری ها مفید هستند و میتوانند بیماری روحی و جسمی را درمان کنند.
کشت گیاهان دارویی :
اولین قدم برای کشت گیاهان دارویی انتخاب زمین مناسب برای کاشت گیاه است و با توجه به نوع گیاه این کار صورت می گیرد.
هرگیاه به شرایط آب و هوایی منحصر به فردی برای رشد نیاز دارد که میتوان این شرایط را در محیط گلخانه نیز تامین کرد.
در زمین هایی در مناطق شمال که تا به حال زیرکشت نرفته اند کشت گیاه بنفشه بسیار مقرون به صرفه است.
اگر تازه وارد هستید برای سال اول بهتر است یک هکتار زیر کشت داشته باشید.
تا بتوانید تجربه کافی در این زمینه کسب کنید و به موفقیت برسید و کارتان سودآور باش

error: محتویات قابل کپی نیستند!